Deklaracja o wysokości opłaty

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w formie papierowej lub elektronicznej w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklaracja, może być składana w postaci elektronicznej za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.lubaczow.pl.

Ważne:

Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

Deklaracja składana w formie papierowej nie może być skanem dokumentu, musi być podpisana ręcznie przez osobę składającą deklarację.

h

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

l

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji