Wpis do rejestru przedsiębiorców

 

Zamierzasz zajmować się odbiorem odpadów komunalnych? Najpierw musisz uzyskać wpis w urzędzie miasta lub gminy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie.
ZAŁATW ONLINE
Wyślij pismo online wykorzystując
bezpłatny podpis elektroniczny

 

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?

Odpady komunalne to różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz w innych miejscach – jeśli są podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych i nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Dokładny ich katalog znajdziesz w tym rozporządzeniu.

 

Firmy, które zajmują się ich odbiorem muszą uzyskać wpis do rejestru w gminie, na terenie której chcą odbierać odpady komunalne. Dlaczego? Ponieważ jest to działalność regulowana i podlega kontroli urzędu.

 

Zanim złożysz wniosek upewnij się, że:

 • posiadasz odpowiednie pojazdy do wywozu odpadów,
 • masz odpowiednią bazę magazynową dla sprzętu.

Dokładny spis wymagań, jakie musisz spełnić, znajdziesz w tym rozporządzeniu.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Złóż wniosek przed rozpoczęciem odbierania śmieci od mieszkańców.

 

Co zrobić krok po kroku?

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru

 

Dokumenty

Rodzaj dokumentu: Wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dokument możesz złożyć jako: Oryginał
Informacja dodatkowa:

Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Rodzaj dokumentu: Oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dokument możesz złożyć jako: Oryginał
Informacja dodatkowa:

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy”. Oświadczenie powinno zawierać również:
 • firmę wraz z oznaczeniem siedziby i adres
 • imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Rodzaj dokumentu: Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
Dokument możesz złożyć jako: Oryginał
Informacja dodatkowa:
Rodzaj dokumentu: Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako: Oryginał
Informacja dodatkowa:

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, w którym składasz pełnomocnictwo

Rodzaj dokumentu: Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
Dokument możesz złożyć jako: Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa:
Rodzaj dokumentu: Klazula RODO
Dokument możesz złożyć jako: Oryginał
Informacja dodatkowa:

 

 

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

 

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

 

Urząd zbada, czy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  – złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym
  – nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie
  – stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę

Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków spowoduje odmowę wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

 

Pamiętaj: za złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym albo złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia dołączanego do wniosku, grozi ci kara w wysokości 10 000 zł.

 

 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających śmieci od mieszkańców

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wójt/burmistrz/prezydent miasta wpisze twoją firmę do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Urząd nada twojej firmie numer rejestrowy oraz wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru.

 

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, urząd przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

 

Rejestr zawiera:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
 • numer rejestrowy

Odmowa wpisu do rejestru

 

Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru, urząd wyda decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

Uwaga!

Jeżeli urząd nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

Dokumenty

Rodzaj dokumentów: Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Dokument otrzymasz jako: Oryginał

 

 

Ile zapłacisz?

50 zł

 

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku na wskazany przez gminę rachunek bankowy.

 

Ile będziesz czekać?

Sprawę załatwisz w 7 dni.

 

Jak możesz się odwołać?

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, możesz się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie wnieś za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Warto wiedzieć

Zasady odbioru odpadów komunalnych

 

Rada gminy indywidualnie ustala zasady odbioru odpadów komunalnych – np. ich ilość czy sposób i terminy ich odbioru. Zapoznaj się z tymi informacjami zanim złożysz wniosek.

 

Zmiana danych przedsiębiorcy

 

Jeśli twoje dane lub dane twojej firmy zmienią się, masz 14 dni, by powiadomić o tym urząd.