Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Regulamin świadczenia usług publicznych
świadczonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
prowadzonym przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie
 
§ 1.
 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej jako PSZOK) zlokalizowanego na terenie miasta Lubaczowa przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7.
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Lubaczowa w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
 4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust.3, przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady i złożeniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni, wspólnoty) do złożenia formularza, o którym mowa w ust.4 zobowiązany jest właściciel /najemca lokalu, dołączający do w/w formularza zaświadczenie informujące, że zamieszkuje lokal.
 6. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów zobowiązany jest do złożenia formularza, o którym mowa w ust. 4 i przekazania go osobie transportującej odpady.
 7. Osoba transportująca odpady na zlecenie, o której mowa w ust.6, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenia formularza właściciela odpadów, o którym mowa w ust.4.
 8. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
 9. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

 

§ 2.
 1. PSZOK jest czynny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w dniach:
  1) wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00,

  2) czwartki w godzinach od 13.00 do 17.00,
  3) soboty w godzinach od 9.00 do 13.00

 2. Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas odbioru odpadów.
 3. Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK oraz godzin, w których funkcjonuje zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubaczowa i Milejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.
 4. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.
 5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 6. Obsługujący PSZOK prowadzi ewidencję nieruchomości, z których dowieziono we własnym zakresie odpady oraz masy przyjętych odpadów.

 

§ 3.
Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:
 1. podporządkowania się zaleceniom pracownika, pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
 2. przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,
 3. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nieużywania źródeł otwartego ognia,
 4. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,
 5. samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

 

§ 4.
 1. W PSZOK zbierane będą w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
  1) papier i tektura,
  2) metale,
  3) tworzywa sztuczne,
  4) szkło,
  5) opakowania wielomateriałowe,
  6) bioodpady,
  7) odpady wielkogabarytowe,
  8) odzież i tekstylia,
  9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  10) zużyte opony,
  11) odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz, szkło okienne, stolarka okienna i drzwiowa, płyty,elementy metalowe i inne pochodzące z robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lub na wykonanie/rozbiórkę których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
  12) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
  13) zużyte baterie i akumulatory,
  14) przeterminowane leki i chemikalia,
  15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.
 2. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
  1) zmieszane odpady komunalne,
  2) odpady zawierające azbest,
  3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
  4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
  5) sprzęt budowlany,
  6) urządzenia przemysłowe,
  7) odpady poprodukcyjne,
  8) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
  9) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),
  10) butle gazowe,
  11) gaśnice,
  12) wata i wełna szklana,
  13) padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie,
  14) wszelkie inne odpady, które nie stanowią odpadów o charakterze komunalnym.

 

§ 5.
 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady powinny być przekazywane luzem oraz umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach.
 3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który umieści je w odpowiednich pojemnikach.
 4. Odpady zielone należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera lub we wskazanym miejscu.
 5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.
 6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości.
 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:
  1) odpady z betonu i gruzu betonowego i ceglanego (niezanieczyszczone),
  2) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),
  3) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.).

 

§ 6.
 1. Pracownik obsługi PSZOK ma obowiązek:
  1) uzyskania od osoby przekazującej odpady adresu nieruchomości według Załącznika Nr1do niniejszego Regulaminu, na której odpady zostały wytworzone w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania przez niego odpadów w oparciu o złożoną deklarację,
  2) sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów wymienionych w§ 4,
  3) ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów,
  4) ważenia dostarczanych odpadów.
 2. Pracownik PSZOK udziela pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania.

 

§ 7.
 1. Odmowa przyjęcia odpadów następuje w przypadku:
  1) dostarczenia odpadów niespełniających wymagań niniejszego regulaminu,
  2) przyjęcie odpadów może zagrażać życiu lub zdrowiu osób,
  3) przyjęcie odpadów może zagrażać zniszczeniem środowiska,
  4) zachodzi prawdopodobieństwo, że odpady pochodzą z działalności gospodarczej albo z terenu innej gminy.