Nieruchomości niezamieszkałe

 

19 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Lubaczowie podjęta uchwałę nr 196/XVI/2019, na mocy której właściciele nieruchomości niezamieszkałych, od 1 marca 2020 r. zostali wyłączeni z gminnego systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Konieczność jej podjęcia wynikała z wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, której zapisy uniemożliwiły, ze względów ekonomicznych, dalszy odbiór odpadów komunalnych z przedmiotowych nieruchomości.
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady (sklepy, biura, obiekty kulturalno-oświatowe, gastronomia, itp.) nie są ujęci w system zbiórki odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałej mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.
Ponadto zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkowe, a nie jak dotychczas dobrowolne.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Rolą Gminy Miejskiej Lubaczów w tym systemie jest nadzorowanie wykonania powyższego obowiązku. Burmistrz Miasta Lubaczowa kontroluje posiadanie ww. umowy oraz dowody uiszczania opłat (art. 6 ust. 5a ww. ustawy) oraz prowadzi, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy (art. 3 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy).
W związku z powyższym prosi się o przekładanie umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Sposoby przedkładania umów:
 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, poprzez pozostawienie kopii podpisanej umowy w Biurze Obsługi Mieszkańców;
 • Pocztą Polską lub inną drogą korespondencji klasycznej, poprzez wysłanie kopii podpisanej umowy na adres:
  Urząd Miejski w Lubaczowie
  Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  ul. Rynek 26
  37-600 Lubaczów;
 • drogą elektroniczną, poprzez wysłanie zeskanowanej kopii podpisanej umowy na adres:
  poczta [at] um.lubaczow.pl lub m.kuziemski [at] um.lubaczow.pl
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję:
 1. Administrator danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Lubaczowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów – przez e-mail: iod [at] um.lubaczow.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych
  Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontroli wykonywania obowiązków nałożonych na gminę wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z: – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) – ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pózn. zm.) Natomiast jeżeli podadzą Państwo dane kontaktowe (nr tel. lub adres e-mail), będą przetwarzane na podstawie zgody [Art. 6 ust. 1 lit a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania dla którego zostały zebrane. tj przez 5 lat kalendarzowych licząc od dnia pierwszego stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu sprawy zgodnie z okresem wyznaczonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Numer telefonu który jest daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji sprawy lub do momentu wycofania zgody.
 6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
  Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), sądom, komornikom, podmiotom świadczącym usługi prawne.
 7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.