Gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA GMINY MIEJSKIEJ LUBACZÓW
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art.3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Gmina Miejska informuje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów:
Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
os. Rzeka 133 34-451
Tylmanowa
785 888 111

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej Młyny 111A 37-552 Młyny
  • bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych Młyny 111A 37-552 Młyny
c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

Na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2018 roku został osiągnięty:

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, i szkła – 69,31%,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00%
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%

d) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Józefa Ignacego Kraszewskiego 7 37-600 Lubaczów 603 117 455
PSZOK to miejsce do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady komunalne budowlane, które pochodzą z drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę do 1 tony rocznie z nieruchomości.
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów zbierany jest dwa razy do roku wraz ze zbiórką odpadów komunalnych wielkogabarytowych przez podmiot odbierający odpady komunalne.
f) punkt odpłatnego zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów:

 

Nazwa przedsiębiorstwa Adres Kod pocztowy Miejscowość Kontakt
EURO-EKO Sp. z o.o. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec

17 773 78 50

euro-eko@euro-eko.mielec.pl

GRAN-TECH Sp. z o.o. Wylewa 244 37-530 Sieniawa

533 342 344

nw@gran-tech.com.pl

Ponadto zgodnie z:
  • art. 42. ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
  • art. 42a. ust.1. wyżej cyt. ustawy prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.